Servicevoorwaarden artiesten

  1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artiest: de natuurlijke of rechtspersoon die aan EXID Opnames aanlevert conform de bepalingen van deze Servicevoorwaarden. EXID: verwijst naar de onderneming Point Of View ofwel de heer Jeroen Olaerts, gevestigd te 3600 GENK, Sledderloweg 19 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0649.570.002. Opnames: de geluidsopnames en audiovisuele opnames die de Artiest op enig moment op het Platform van EXID indient of aan EXID overmaakt. Platform: het medium dat door EXID wordt gebruikt om het eindproduct (montage klaar voor gebruik door de eindgebruiker) waarin de Opnames verwerkt zijn aan te bieden aan de eindgebruiker.

De volgende voorwaarden en bepalingen maken de overeenkomst uit tussen de Artiest en EXID. EXID behoudt zich het recht voor om op elk moment haar dienstverlening te wijzigen, stop te zetten of te beëindigen zonder hiertoe enige (schade)vergoeding verschuldigd te zijn aan de Artiest. EXID behoudt zich het recht voor deze servicevoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de Artiest om deze servicevoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Door gebruik te blijven maken van het Platform van EXID of toegang te blijven houden tot de services nadat EXID een dergelijke wijziging heeft aangebracht en gepubliceerd, gaat de Artiest ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene servicevoorwaarden. Eventuele (algemene) voorwaarden zoals gehanteerd door de Artiest zullen op geen enkele wijze van toepassing zijn.

 

2. Account

Elke Artiest moet een account registreren op het Platform om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de functies van het Platform. Als u een account registreert voor een bedrijf, organisatie of andere juridische entiteit, dan verklaart en garandeert u dat u de autoriteit heeft om die entiteit juridisch te binden en ons alle toestemmingen en licenties te verlenen die in deze Servicevoorwaarden zijn voorzien. 

De Artiest dient juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens de registratieprocedure en het account te allen tijde up-to-date te houden. Indien de gegevens van het account niet up-to-date zijn gehouden door de Artiest, kan EXID hier in geen geval aansprakelijk voor gehouden worden.

De Artiest is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van het account en mag de gegevens niet aan een derde partij verstrekken. De Artiest moet EXID onmiddellijk op de hoogte brengen indien de Artiest weet of reden heeft om te vermoeden dat de inloggegevens verloren, gestolen, verduisterd of anderszins aangetast zijn of in het geval van daadwerkelijk of vermoed ongeautoriseerd gebruik van het account. De Artiest is aansprakelijk voor alle activiteiten die uitgevoerd worden via het account, tenzij deze activiteiten niet door de Artiest geautoriseerd zijn en de Artiest niet anderszins nalatig is geweest (zoals het niet melden van ongeautoriseerd gebruik of verlies van inloggegevens).

 

3. Toekenning van rechten

EXID behoudt zich steeds het recht voor, naar eigen goeddunken, om Opnames te weigeren die de Artiest indient. Op geen enkel moment kan EXID verplicht worden om Opnames aangeleverd door een Artiest te gebruiken. 

Alle Opnames worden op kosten van de Artiest in het formaat of de formaten die door het EXID worden vereist, aangeleverd. Technische beschrijvingen van de formaten zullen op verzoek aan de Artiest worden verstrekt, met dien verstande dat het EXID zich het recht voorbehoudt om audiobestanden van de opnames te converteren als dat nodig is. Bovendien zal het EXID het recht hebben om (meta)data fouten te corrigeren.

De Artiest verleent EXID onherroepelijk, overal ter wereld en gedurende de termijn (zoals gedefinieerd in artikel 7 hieronder), het niet-exclusieve recht:

    1. de Opnames te verkopen, te bewerken, te kopiëren, te reproduceren, aan het publiek mee te delen, te distribueren en anderszins te exploiteren met alle (nu bekende of in de toekomst bestaande) middelen en media;
    2. om alle inkomsten die daaruit voortvloeien te innen; en
    3. de naam (namen), foto’s en gelijkenissen, afbeeldingen van de Artiest wiens Opnames worden gebruikt door EXID te vermelden.

 

4. Verklaringen van de Artiest

De Artiest verklaart ten minste achttien (18) jaar oud te zijn en het volledige recht, de volledige bevoegdheid en de volledige macht te hebben om deze overeenkomst aan te gaan.

De Artiest verklaart uitdrukkelijk exclusieve eigenaar of licentiehouder te zijn van alle Opnames die aangeleverd worden aan EXID. De Artiest verklaart uitdrukkelijk dat de aangeleverde Opnames in geen geval een inbreuk uitmaken op auteursrechtelijk beschermde werken of op intellectuele eigendomsrechten van derden of de schending daarvan bevordert. 

De Artiest erkent en stemt ermee in dat EXID de toegang tot het account kan ontzeggen en/of beëindigen en/of de toegang tot Opnames of bijbehorende materialen die de Artiest aan het EXID verstrekt kan verwijderen of ontzeggen in het geval dat EXID een claim ontvangt die een schending zou vormen van de verklaringen van de Artiest.

De Artiest zal EXID vrijwaren tegen alle claims van derden of kosten en verliezen die het gevolg zijn van een inbreuk of een claim die, indien waar, een inbreuk zou vormen op de voorgaande verklaringen of op één van de overeenkomsten in deze Servicevoorwaarden, met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten.

De Artiest gaat akkoord om het EXID te voorzien van alle informatie die redelijkerwijs door het EXID wordt gevraagd.

 

5. Vergoeding

EXID betaalt de Artiest een netto-vergoeding voor de aanlevering van Opnames. 

De netto-vergoeding bestaat uit de werkelijke ontvangsten die EXID ontvangt uit de exploitatie van de Opnames, verminderd met enige belasting, vergoeding of andere kosten in verband met de exploitatie van de Opnames door EXID.

De artiest bevestigt dat de netto-vergoeding een integrale vergoeding (inclusief royalty’s) omvat voor de aangeleverde Opnames en de exploitatie van de Opnames zoals vermeld in artikel 2. Bijgevolg doet de Artiest uitdrukkelijk afstand van enig recht op royalty’s of enige andere vergoedingen of royalty’s, wettelijk of anderszins, die het EXID verplicht kan zijn om de Artiest of een derde te betalen in verband met de exploitatie van de Opnames. Om twijfel te voorkomen erkent de Artiest en gaat de Artiest ermee akkoord dat EXID niet verantwoordelijk is om betalingen aan derden te doen in verband met de Opnames en de onderliggende muziekcomposities die de Artiest bezit en/of beheert en die de Artiest aan EXID aanlevert.

Maandelijks bezorgt EXID een overzicht van de netto-vergoedingen waar de Artiest recht op heeft.  Elke betwisting omtrent het overzicht van de netto-vergoedingen dient binnen de 7 dagen na ontvangst van het overzicht schriftelijk te worden meegedeeld aan EXID bij gebreke waaraan partijen het overzicht van EXID als definitief beschouwen (behoudens vergissing van EXID dewelke ten allen tijde op initiatief van EXID rechtgezet kunnen worden).

 

6. Vertrouwelijkheid en privacy

EXID en de Artiest bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van de samenwerking te allen tijde vertrouwelijk blijft.

EXID respecteert de privacy van de Artiest en van derden van wie gegevens worden doorgegeven door de Artiest en dit in lijn met de Richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het uitgebreide privacybeleid van EXID is beschikbaar op de website www.exidofficial.com/privacyverklaring/ of wordt op eerste verzoek overgemaakt door EXID.

 

7. Auteursrechtenbeleid

Middels aanvaarding van de Servicevoorwaarden en opladen van een auteursrechtelijk beschermd werk op het Platform van EXID, verleent de Artiest een overdraagbare licentie zonder territoriale beperking aan EXID teneinde de werken te bewerken, synchroniseren, reproduceren en exploiteren. 

EXID zal op haar beurt de werken bewerken, synchroniseren, reproduceren en zonder territoriale beperking ter beschikking stellen voor eindgebruikers van het Platform met als doel het door EXID bewerkte werk te exploiteren voor eender wel doel, reclamedoeleinden inbegrepen. De eindgebruiker betaalt aan EXID een vergoeding waarin tevens de netto-vergoeding (inclusief royalty’s) van de Artiest vervat zijn. De Artiest kan op geen enkele andere wijze enige (licentie)vergoeding vorderen van EXID. 

De licentie die verleend wordt door de Artiest betreft een niet-exclusieve, herroepbare licentie met dien verstande dat de Artiest de licentie ten vroegste 6 maanden na het opladen van het werk op het Platform kan herroepen en dat de Artiest tevens bestaande licenties verleend door EXID aan de eindgebruikers dient te respecteren en dient te tolereren aangezien de Artiest voor deze licenties reeds integrale royalty’s heeft ontvangen middels ontvangst van de netto-vergoeding. Indien de Artiest alsnog de licenties met onmiddellijke ingang zou willen intrekken, dient de Artiest EXID te vrijwaren voor alle vorderingen van eindklanten lasten EXID.

 

8. Feedback

Elke vorm van feedback, commentaar en suggesties voor verbeteringen van het Platform of de werkwijze van EXID is welkom. De Artiest kan EXID feedback geven door een e-mail te sturen music@exidofficial.com. Alle feedback die de Artiest overmaakt, zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht voor de Artiest. Door EXID Feedback te geven, geeft u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om deze ideeën en materialen te gebruiken en te publiceren voor welk doel dan ook, zonder vergoeding aan de Artiest. 

 

9. Diversen

EXID staat niet in voor de exploitatie van de Opnames, die zal afhangen van de voorkeur van de eindgebruiker.

In geen geval zal het EXID aansprakelijk zijn jegens de Artiest voor welke schade dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte, incidentele, speciale, bestraffende of gevolgschade, ongeacht of de schade te voorzien is en ongeacht of het EXID al dan niet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

De Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Elke juridische actie of procedure die voortvloeit uit de Servicevoorwaarden wordt uitsluitend voorgelegd aan rechtbanken van de plaats waar EXID haar maatschappelijke zetel heeft. 

In het geval dat een bepaling in de Servicevoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Het niet afdwingen door een partij van enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling. 

De Artiest mag de Servicevoorwaarden niet overdragen (van rechtswege of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EXID en elke verboden overdracht zal nietig zijn. EXID kan de Servicevoorwaarden of rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan overdragen zonder uw toestemming. 

De relatie tussen de partijen onder de Servicevoorwaarden is die van onafhankelijke contractanten en de Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd als zou een van de partijen de agent, werknemer of joint venturer van de andere partij zijn. 

De Artiest stemt ermee in dat de Servicevoorwaarden en de regels, beperkingen en beleidslijnen die hierin zijn opgenomen, en de handhaving daarvan door het EXID, niet bedoeld zijn om rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan andere personen dan de Artiest en EXID en deze ook niet verlenen. De Servicevoorwaarden, samen met de regels en het beleid van het EXID, vormen de volledige overeenkomst tussen het EXID en de Artiest met betrekking tot het onderwerp hiervan. Elke kennisgeving of andere communicatie die op grond hiervan moet worden gegeven, zal schriftelijk zijn en worden gegeven (i) door EXID via e-mail (in elk geval aan uw geregistreerde e-mailadres), (ii) een bericht op de site, of (iii) door u via e-mail aan music@exidofficial.com of naar een ander adres dat het EXID schriftelijk kan specificeren. De datum van ontvangst wordt geacht de datum te zijn waarop een dergelijke kennisgeving is verzonden.

Artiest inloggen

Artiest registreren

Wachtwoord vergeten