wedstrijd voorwaarden

1. Organisator

Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door de heer Jeroen Olaerts, handel drijvende onder de benaming EXID, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de dorpsstraat 53 bus 2 te 3665 AS (RPR n°0649.570.002), e-mail music@exidofficial.com hierna genoemd: “EXID”.

Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement, van de algemene voorwaarden van EXID en van elke beslissing die EXID dient te treffen in het kader van deze wedstrijd.

2. Wie kan deelnemen?

a. Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor meerderjarige inwoners van België of bedrijven die gevestigd zijn in België. Eventuele minderjarigen dienen de toestemming van hun ouders/voogd te hebben alvorens aan deze wedstrijd deel te nemen. Deze toestemming kan door EXID worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige.

Deelnemers aan de wedstrijd bevestigen uitdrukkelijk zelf eigenaar te zijn van de auteursrechten op de muziek waarmee zij deelnemen aan de wedstrijd of rechtsgeldige licentiehouder zijn van de betreffende auteursrechten en bijgevolg op geen enkele wijze de auteursrechten van derde partijen schenden.

Deelname is volledig gratis.

b. Onverenigbaarheden

Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement of dit te hebben aanvaard, verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

 

3. Periode

Deze wedstrijd loopt van 04.07.2023 tot 20.09.2023 , wat tevens de uiterste deelnamedatum is. Deze periode kan echter door EXID op elk moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.

 

4. Inhoud en verloop van de wedstrijd

Om deel te nemen aan deze wedstrijd moet men via de website www.exidofficial.com/artiest/ een wedstrijdaccount maken. 

Elke deelnemer kan muziek uploaden via bovengenoemd account en dit tot  31.08.2023 om 23u59. De muziek is vrij toegankelijk voor de bezoekers van Exid en bezoekers van Exid kunnen tot 10.09.2023 om 23u59 stemmen op hun favoriete nummer. 

Uit alle ingestuurde nummers kiest de organistor de meest kwalitatieve nummers en dit op basis van de originaliteit van de nummers. Het nummer waar het meest op gestemd wordt door de bezoekers van Exid, wordt uiteindelijk de winnaar van de wedstrijd.

Elke deelnemer kan slechts met één nummer deelnemen aan de wedstrijd. Elke deelnemer kan meerdere nummers uploaden doch enkel het laatste nummer dat door de deelnemer werd geupload zal automatisch in aanmerking genomen worden als deelnemend nummer waardoor stemmen voor oudere nummers automatisch komen te vervallen.

Deelnemers die niet voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden gediskwalificieerd.

Bij deelname verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met de servicevoorwaarden van de artiesten zoals beschikbaar op de website van EXID.

 

5. De prijs

a. Prijs

De winnaar van de wedstrijd wint de fysieke award van Summer Vibe.

De prijs wordt uiterlijk op 15.09.2023 aan de winnaar overgemaakt.

b. Onoverdraagbaarheid van de prijs

De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaars) en kan niet doorgegeven of overgedragen worden. 

6. Bekendmaking winnaar

De winnaar wordt ten laatste bekend gemaakt op 17.09.2022 . De winnaars zullen hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht door EXID.

7. Persoonsgegevens

De contactgegevens die de deelnemers aan EXID meedelen zullen uitsluitend gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. U kan Uw gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per e-mail te richten aan EXID op bovenvermeld e-mailadres met een kopie van Uw identiteitskaart. Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door EXID per e-mail op de hoogte gehouden te worden  van haar activiteiten.

 

8. Algemene bepalingen

EXID behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen.

Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. EXID zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. EXID kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt EXID zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de websites van EXID vermeld in art. 4 van dit reglement, en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van EXID in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.

Eventuele vragen of klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna EXID met U contact zal opnemen. Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan EXID. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Antwerpen, afdeling Limburg.